TextBoxBase.Paste Metoda

Definicja

Wkleja zawartość Schowka na bieżącym zaznaczeniu w kontrolce Edycja tekstu.Pastes the contents of the Clipboard over the current selection in the text editing control.

public:
 void Paste();
public void Paste ();
member this.Paste : unit -> unit
Public Sub Paste ()

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak za pomocą metody Paste wkleić wybraną zawartość do kontrolki TextBox.The following example demonstrates how to use the Paste method to paste selected content into a TextBox control.

private void pasteSelection(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    myTextBox.Paste();
}
Private Sub pasteSelection(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs)
    myTextBox.Paste()
End Sub

Dotyczy

Zobacz też