TextBoxBase.VerticalScrollBarVisibility Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy wyświetlany jest pionowy pasek przewijania.Gets or sets a value that indicates whether a vertical scroll bar is shown.

public:
 property System::Windows::Controls::ScrollBarVisibility VerticalScrollBarVisibility { System::Windows::Controls::ScrollBarVisibility get(); void set(System::Windows::Controls::ScrollBarVisibility value); };
public System.Windows.Controls.ScrollBarVisibility VerticalScrollBarVisibility { get; set; }
member this.VerticalScrollBarVisibility : System.Windows.Controls.ScrollBarVisibility with get, set
Public Property VerticalScrollBarVisibility As ScrollBarVisibility

Wartość właściwości

ScrollBarVisibility

Wartość, która jest definiowana przez Wyliczenie ScrollBarVisibility.A value that is defined by the ScrollBarVisibility enumeration.

Wartością domyślną jest Hidden.The default value is Hidden.

Uwagi

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field VerticalScrollBarVisibilityProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true AffectsMeasure

Dotyczy

Zobacz też