System.Windows.Controls.Primitives Przestrzeń nazw

Zawiera klasy podstawowe i formanty, które są przeznaczone do użycia w ramach innych bardziej złożonych kontrolek. Contains base classes and controls that are intended to be used as part of other more complex controls.

Klasy

BulletDecorator

Reprezentuje kontrolkę układu, która wyrównuje punktor i inny obiekt wizualny.Represents a layout control that aligns a bullet and another visual object.

ButtonBase

Reprezentuje klasę bazową dla wszystkich kontrolek Button.Represents the base class for all Button controls.

CalendarButton

Reprezentuje miesiąc lub rok w obiekcie Calendar.Represents a month or year on a Calendar object.

CalendarDayButton

Przedstawia dzień na Calendar.Represents a day on a Calendar.

CalendarItem

Reprezentuje aktualnie wyświetlany miesiąc lub rok w Calendar.Represents the currently displayed month or year on a Calendar.

DataGridCellsPresenter

Używane w szablonie DataGrid, aby określić lokalizację w drzewie wizualnym kontrolki, w której mają zostać dodane komórki.Used within the template of a DataGrid to specify the location in the control's visual tree where the cells are to be added.

DataGridColumnHeader

Reprezentuje pojedynczy nagłówek kolumny DataGrid.Represents an individual DataGrid column header.

DataGridColumnHeadersPresenter

Używane w szablonie DataGrid, aby określić lokalizację w drzewie wizualnym kontrolki, w której mają zostać dodane nagłówki kolumn.Used within the template of a DataGrid to specify the location in the control's visual tree where the column headers are to be added.

DataGridDetailsPresenter

Używane w szablonie DataGrid, aby określić lokalizację w drzewie wizualnym kontrolki, w której mają zostać dodane Szczegóły wiersza.Used within the template of a DataGrid to specify the location in the control's visual tree where the row details are to be added.

DataGridRowHeader

Reprezentuje pojedynczy nagłówek wiersza DataGrid.Represents an individual DataGrid row header.

DataGridRowsPresenter

Używane w szablonie DataGrid, aby określić lokalizację w drzewie wizualnym kontrolki, w której mają być dodawane wiersze.Used within the template of a DataGrid to specify the location in the control's visual tree where the rows are to be added.

DatePickerTextBox

Przedstawia dane wejściowe DatePicker.Represents the text input of a DatePicker.

DocumentPageView

Przedstawia okienko ekranu dla DocumentPagez podziałem na strony.Represents a viewport for a paginated DocumentPage.

DocumentViewerBase

Udostępnia klasę bazową dla osób przeglądających, które są przeznaczone do wyświetlania zawartości stałej lub przepływowej (reprezentowanej odpowiednio przez FixedDocument lub FlowDocument).Provides a base class for viewers that are intended to display fixed or flow content (represented by a FixedDocument or FlowDocument, respectively).

DragCompletedEventArgs

Zawiera informacje o zdarzeniu DragCompleted, które występuje, gdy użytkownik ukończy operację przeciągania przy użyciu myszy kontrolki Thumb.Provides information about the DragCompleted event that occurs when a user completes a drag operation with the mouse of a Thumb control.

DragDeltaEventArgs

Zawiera informacje o zdarzeniu DragDelta, które występuje jeden lub więcej razy, gdy użytkownik przeciągnie kontrolkę Thumb z myszą.Provides information about the DragDelta event that occurs one or more times when a user drags a Thumb control with the mouse.

DragStartedEventArgs

Zawiera informacje o zdarzeniu DragStarted, które występuje, gdy użytkownik przeciągnie kontrolki Thumb za pomocą myszy.Provides information about the DragStarted event that occurs when a user drags a Thumb control with the mouse.

GridViewRowPresenterBase

Reprezentuje klasę bazową dla klas definiujących układ wiersza danych, gdzie w różnych kolumnach są wyświetlane różne elementy danych.Represents the base class for classes that define the layout for a row of data where different data items are displayed in different columns.

ItemsChangedEventArgs

Udostępnia dane dla zdarzenia ItemsChanged.Provides data for the ItemsChanged event.

LayoutInformation

Definiuje metody, które dostarczają dodatkowych informacji o stanie układu elementu.Defines methods that provide additional information about the layout state of an element.

MenuBase

Reprezentuje kontrolkę, która definiuje wybór dla użytkowników do wybrania.Represents a control that defines choices for users to select.

MultiSelector

Udostępnia klasę abstrakcyjną dla formantów, które umożliwiają wybranie wielu elementów.Provides an abstract class for controls that allow multiple items to be selected.

Popup

Reprezentuje okno podręczne z zawartością.Represents a pop-up window that has content.

RangeBase

Reprezentuje element, który ma wartość znajdującą się w określonym zakresie.Represents an element that has a value within a specific range.

RepeatButton

Reprezentuje kontrolkę, która powoduje powtarzanie zdarzenia Click od momentu, gdy zostanie on wydaną.Represents a control that raises its Click event repeatedly from the time it is pressed until it is released.

ResizeGrip

Reprezentuje implementację kontrolki Thumb, która umożliwia Window zmianę jej rozmiaru.Represents an implementation of a Thumb control that enables a Window to change its size.

ScrollBar

Reprezentuje kontrolkę udostępniającą pasek przewijania z przesuwaną Thumb, którego pozycja odpowiada wartości.Represents a control that provides a scroll bar that has a sliding Thumb whose position corresponds to a value.

ScrollEventArgs

Zapewnia dane dla zdarzenia Scroll, które występuje, gdy Thumb ScrollBar przenoszone.Provides data for a Scroll event that occurs when the Thumb of a ScrollBar moves.

SelectiveScrollingGrid

Panel, który może przechowywać określone komórki w miejscu, gdy widok jest przewijany.A panel that can hold specified cells in place when the view is scrolled.

Selector

Reprezentuje kontrolkę umożliwiającą użytkownikowi wybranie elementów spośród elementów podrzędnych.Represents a control that allows a user to select items from among its child elements.

StatusBar

Reprezentuje kontrolkę wyświetlającą elementy i informacje w poziomym pasku w oknie aplikacji.Represents a control that displays items and information in a horizontal bar in an application window.

StatusBarItem

Reprezentuje element kontrolki StatusBar.Represents an item of a StatusBar control.

TabPanel

Obsługuje układ obiektów TabItem w TabControl.Handles the layout of the TabItem objects on a TabControl.

TextBoxBase

Abstrakcyjna klasa bazowa, która zapewnia funkcje dla kontrolek edycji tekstu, w tym TextBox i RichTextBox.An abstract base class that provides functionality for text editing controls, including TextBox and RichTextBox.

Thumb

Reprezentuje kontrolkę, którą można przeciągnąć przez użytkownika.Represents a control that can be dragged by the user.

TickBar

Reprezentuje kontrolkę, która rysuje zestaw znaczników dla kontrolki Slider.Represents a control that draws a set of tick marks for a Slider control.

ToggleButton

Klasa bazowa dla kontrolek, które mogą przełączać Stany, takie jak CheckBox.Base class for controls that can switch states, such as CheckBox.

ToolBarOverflowPanel

Służy do rozmieszczania przepełnień ToolBar elementów.Used to arrange overflow ToolBar items.

ToolBarPanel

Rozmieszcza elementy ToolBar w ToolBar.Arranges ToolBar items inside a ToolBar.

Track

Reprezentuje pierwotną kontrolkę, która obsługuje położenie i rozmiar kontrolki Thumb oraz dwie kontrolki RepeatButton, które są używane do ustawiania Value.Represents a control primitive that handles the positioning and sizing of a Thumb control and two RepeatButton controls that are used to set a Value.

UniformGrid

Zapewnia sposób rozmieszczenia zawartości w siatce, gdzie wszystkie komórki w siatce mają ten sam rozmiar.Provides a way to arrange content in a grid where all the cells in the grid have the same size.

Struktury

CustomPopupPlacement

Definiuje niestandardowe parametry umieszczania dla kontrolki Popup.Defines custom placement parameters for a Popup control.

GeneratorPosition

GeneratorPosition służy do opisywania pozycji elementu, który jest zarządzany przez ItemContainerGenerator.GeneratorPosition is used to describe the position of an item that is managed by ItemContainerGenerator.

Interfejsy

IContainItemStorage

Udostępnia implementację zbioru właściwości dla paneli elementów.Provides a property bag implementation for item panels.

IHierarchicalVirtualizationAndScrollInfo

Zawiera właściwości, za pomocą których formant wyświetlający dane hierarchiczne komunikuje się z VirtualizingPanel.Provides properties through which a control that displays hierarchical data communicates with a VirtualizingPanel.

IItemContainerGenerator

Interfejs, który jest implementowany przez klasy, które są odpowiedzialne za generowanie zawartości interfejsu użytkownika w imieniu hosta.An interface that is implemented by classes which are responsible for generating user interface (UI) content on behalf of a host.

IRecyclingItemContainerGenerator

Rozszerza interfejs IItemContainerGenerator, aby ponownie wykorzystać wygenerowane przez siebie zawartość interfejsu użytkownika.Extends the IItemContainerGenerator interface to reuse the UI content it generates. Klasy odpowiedzialne za generowanie zawartości interfejsu użytkownika (UI) w imieniu hosta implementują ten interfejs.Classes that are responsible for generating user interface (UI) content on behalf of a host implement this interface.

IScrollInfo

Reprezentuje główny region przewijalny wewnątrz kontrolki ScrollViewer.Represents the main scrollable region inside a ScrollViewer control.

Wyliczenia

AutoToolTipPlacement

W tym artykule opisano sposób, w jaki automatyczne ToolTip są umieszczane w kontrolce Slider.Describes the means by which the automatic ToolTip is positioned on a Slider control.

GeneratorDirection

Określa kierunek generowania elementu. GeneratorDirection jest używany przez StartAt.GeneratorDirection is used by StartAt.

GeneratorStatus

Używane przez ItemContainerGenerator do wskazania stanu generacji elementu.Used by ItemContainerGenerator to indicate the status of its item generation.

PlacementMode

Opisuje położenie, gdzie kontrolka Popup pojawia się na ekranie.Describes the placement of where a Popup control appears on the screen.

PopupAnimation

Opisuje sposób animowania kontrolki Popup po jej otwarciu.Describes how a Popup control animates when it opens.

PopupPrimaryAxis

Opisuje kierunek przenoszenia kontrolki Popup w celu zwiększenia liczby widocznych Popup.Describes the direction to move a Popup control to increase the amount of the Popup that is visible.

ScrollEventType

Opisuje zachowanie, które spowodowało zdarzenie Scroll dla kontrolki ScrollBar.Describes the behavior that caused a Scroll event for a ScrollBar control.

TickBarPlacement

Określa położenie TickBar w odniesieniu do Track kontrolki Slider.Specifies the placement of a TickBar with respect to the Track of a Slider control.

TickPlacement

Określa pozycję znaczników w kontrolce Slider w odniesieniu do Track, które implementuje formant.Specifies the position of tick marks in a Slider control with respect to the Track that the control implements.

Delegaci

CustomPopupPlacementCallback

Reprezentuje metodę, która zapewnia niestandardowe pozycjonowanie dla kontrolki Popup.Represents a method that provides custom positioning for a Popup control.

DragCompletedEventHandler

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie DragCompleted kierowane przez kontrolkę Thumb.Represents a method that will handle the DragCompleted routed event of a Thumb control.

DragDeltaEventHandler

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie DragDelta kierowane przez kontrolkę Thumb.Represents a method that will handle the DragDelta routed event of a Thumb control.

DragStartedEventHandler

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie DragStarted kierowane przez kontrolkę Thumb.Represents the method that will handle the DragStarted routed event of a Thumb control.

ItemsChangedEventHandler

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie ItemsChanged.Represents the method that will handle the ItemsChanged event.

ScrollEventHandler

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie Scroll kierowane, które występuje, gdy Thumb ScrollBar przenoszone.Represents the method that will handle the Scroll routed event that occurs when the Thumb of a ScrollBar moves.