RibbonComboBox.ShowKeyboardCues Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy pokazywać wizualizację fokusu klawiatury dla tego formantu.Gets a value that indicates whether to show the keyboard focus visual for this control.

public:
 property bool ShowKeyboardCues { bool get(); };
public bool ShowKeyboardCues { get; }
member this.ShowKeyboardCues : bool
Public ReadOnly Property ShowKeyboardCues As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Aby wyświetlić wizualizację fokusu klawiatury; w przeciwnym razie false .true to show the keyboard focus visual; otherwise, false.

Uwagi

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field ShowKeyboardCuesProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true BrakNone

Dotyczy