RichTextBox.GetNextSpellingErrorPosition(TextPointer, LogicalDirection) Metoda

Definicja

Zwraca TextPointer wskazujący na następny błąd pisowni w zawartości RichTextBox.Returns a TextPointer that points to the next spelling error in the contents of the RichTextBox.

public:
 System::Windows::Documents::TextPointer ^ GetNextSpellingErrorPosition(System::Windows::Documents::TextPointer ^ position, System::Windows::Documents::LogicalDirection direction);
public System.Windows.Documents.TextPointer GetNextSpellingErrorPosition (System.Windows.Documents.TextPointer position, System.Windows.Documents.LogicalDirection direction);
member this.GetNextSpellingErrorPosition : System.Windows.Documents.TextPointer * System.Windows.Documents.LogicalDirection -> System.Windows.Documents.TextPointer
Public Function GetNextSpellingErrorPosition (position As TextPointer, direction As LogicalDirection) As TextPointer

Parametry

position
TextPointer

TextPointer wskazujący pozycję, z której chcesz wyszukać następny błąd pisowni.A TextPointer indicating a position from which to search for the next spelling error.

direction
LogicalDirection

LogicalDirection, w którym ma zostać wyszukany następny błąd pisowni, zaczynając od określonej pozycji.A LogicalDirection in which to search for the next spelling error, starting at the specified position.

Zwraca

TextPointer

TextPointer wskazujący następny błąd pisowni w zawartości RichTextBoxlub null, jeśli nie istnieje następny błąd pisowni.A TextPointer that points to the next spelling error in the contents of the RichTextBox, or null if no next spelling error exists.

Dotyczy

Zobacz też