RichTextBox.OnDpiChanged(DpiScale, DpiScale) Metoda

Definicja

Wywołuje się, gdy zmienia się wartość DPI, w której jest renderowane pole tekstu sformatowanego.Called when the DPI at which this Rich Text Box is rendered changes.

protected:
 override void OnDpiChanged(System::Windows::DpiScale oldDpiScaleInfo, System::Windows::DpiScale newDpiScaleInfo);
protected override void OnDpiChanged (System.Windows.DpiScale oldDpiScaleInfo, System.Windows.DpiScale newDpiScaleInfo);
override this.OnDpiChanged : System.Windows.DpiScale * System.Windows.DpiScale -> unit
Protected Overrides Sub OnDpiChanged (oldDpiScaleInfo As DpiScale, newDpiScaleInfo As DpiScale)

Parametry

oldDpiScaleInfo
DpiScale

Poprzednie ustawienie skalowania DPI.The previous DPI scale setting.

newDpiScaleInfo
DpiScale

Nowe ustawienie skalowania DPI.The new DPI scale setting.

Dotyczy