RichTextBox.IAddChild.AddChild(Object) Metoda

Definicja

Ten typ lub element członkowski obsługuje infrastrukturę Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This type or member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

 virtual void System.Windows.Markup.IAddChild.AddChild(System::Object ^ value) = System::Windows::Markup::IAddChild::AddChild;
void IAddChild.AddChild (object value);
abstract member System.Windows.Markup.IAddChild.AddChild : obj -> unit
override this.System.Windows.Markup.IAddChild.AddChild : obj -> unit
Sub AddChild (value As Object) Implements IAddChild.AddChild

Parametry

value
Object

Obiekt, który ma zostać dodany jako element podrzędny.An object to add as a child.

Implementuje

Dotyczy