ScrollBarVisibility Wyliczenie

Definicja

Określa widoczność ScrollBar dla zawartości przewijanej.Specifies the visibility of a ScrollBar for scrollable content.

public enum class ScrollBarVisibility
public enum ScrollBarVisibility
type ScrollBarVisibility = 
Public Enum ScrollBarVisibility
Dziedziczenie
ScrollBarVisibility

Pola

Auto 1

ScrollBarPojawia się, a wymiar ScrollViewer jest stosowany do zawartości, gdy okienko ekranu nie może wyświetlić całej zawartości.A ScrollBar appears and the dimension of the ScrollViewer is applied to the content when the viewport cannot display all of the content. W przypadku poziomej ScrollBar Szerokość zawartości jest ustawiana na ViewportWidth ScrollViewer .For a horizontal ScrollBar, the width of the content is set to the ViewportWidth of the ScrollViewer. W przypadku pionu ScrollBar wysokość zawartości jest ustawiana na ViewportHeight ScrollViewer .For a vertical ScrollBar, the height of the content is set to the ViewportHeight of the ScrollViewer.

Disabled 0

Element ScrollBar nie pojawia się, nawet gdy okienko ekranu nie może wyświetlić całej zawartości.A ScrollBar does not appear even when the viewport cannot display all of the content. Wymiar zawartości jest ustawiony na odpowiedni wymiar ScrollViewer elementu nadrzędnego.The dimension of the content is set to the corresponding dimension of the ScrollViewer parent. W przypadku poziomej ScrollBar Szerokość zawartości jest ustawiana na ViewportWidth ScrollViewer .For a horizontal ScrollBar, the width of the content is set to the ViewportWidth of the ScrollViewer. W przypadku pionu ScrollBar wysokość zawartości jest ustawiana na ViewportHeight ScrollViewer .For a vertical ScrollBar, the height of the content is set to the ViewportHeight of the ScrollViewer.

Hidden 2

Element ScrollBar nie pojawia się, nawet gdy okienko ekranu nie może wyświetlić całej zawartości.A ScrollBar does not appear even when the viewport cannot display all of the content. Wymiar ScrollViewer nie jest stosowany do zawartości.The dimension of the ScrollViewer is not applied to the content.

Visible 3

ScrollBarPojawia się zawsze.A ScrollBar always appears. Wymiar ScrollViewer jest stosowany do zawartości.The dimension of the ScrollViewer is applied to the content. W przypadku poziomej ScrollBar Szerokość zawartości jest ustawiana na ViewportWidth ScrollViewer .For a horizontal ScrollBar, the width of the content is set to the ViewportWidth of the ScrollViewer. W przypadku pionu ScrollBar wysokość zawartości jest ustawiana na ViewportHeight ScrollViewer .For a vertical ScrollBar, the height of the content is set to the ViewportHeight of the ScrollViewer.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać wartości elementu członkowskiego tego wyliczenia do ustawiania HorizontalScrollBarVisibility właściwości ScrollViewer formantu.The following example shows how to use the member values of this enumeration to set the HorizontalScrollBarVisibility property of the ScrollViewer control.


// Create the application's main window
mainWindow = gcnew System::Windows::Window();
mainWindow->Title = "ScrollViewer Sample";

// Define a ScrollViewer
myScrollViewer = gcnew ScrollViewer();
myScrollViewer->HorizontalScrollBarVisibility = ScrollBarVisibility::Auto;

// Add Layout control
myStackPanel = gcnew StackPanel();
myStackPanel->HorizontalAlignment = HorizontalAlignment::Left;
myStackPanel->VerticalAlignment = VerticalAlignment::Top;

TextBlock^ myTextBlock = gcnew TextBlock();
myTextBlock->TextWrapping = TextWrapping::Wrap;
myTextBlock->Margin = System::Windows::Thickness(0, 0, 0, 20);
myTextBlock->Text = "Scrolling is enabled when it is necessary. Resize the Window, making it larger and smaller.";

Rectangle^ myRectangle = gcnew Rectangle();
myRectangle->Fill = Brushes::Red;
myRectangle->Width = 500;
myRectangle->Height = 500;

// Add child elements to the parent StackPanel
myStackPanel->Children->Add(myTextBlock);
myStackPanel->Children->Add(myRectangle);

// Add the StackPanel as the lone Child of the Border
myScrollViewer->Content = myStackPanel;

// Add the Border as the Content of the Parent Window Object
mainWindow->Content = myScrollViewer;
mainWindow->Show();


// Create the application's main window
mainWindow = new Window ();
mainWindow.Title = "ScrollViewer Sample";

// Define a ScrollViewer
myScrollViewer = new ScrollViewer();
myScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility = ScrollBarVisibility.Auto;

// Add Layout control
myStackPanel = new StackPanel();
myStackPanel.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left;
myStackPanel.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top;

TextBlock myTextBlock = new TextBlock();
myTextBlock.TextWrapping = TextWrapping.Wrap;
myTextBlock.Margin = new Thickness(0, 0, 0, 20);
myTextBlock.Text = "Scrolling is enabled when it is necessary. Resize the Window, making it larger and smaller.";

Rectangle myRectangle = new Rectangle();
myRectangle.Fill = Brushes.Red;
myRectangle.Width = 500;
myRectangle.Height = 500;

// Add child elements to the parent StackPanel
myStackPanel.Children.Add(myTextBlock);
myStackPanel.Children.Add(myRectangle);
      
// Add the StackPanel as the lone Child of the Border
myScrollViewer.Content = myStackPanel;

// Add the Border as the Content of the Parent Window Object
mainWindow.Content = myScrollViewer;
mainWindow.Show ();


'Define a ScrollViewer.
Dim myScrollViewer As New ScrollViewer
myScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility = ScrollBarVisibility.Auto

'Add Layout control.
Dim myStackPanel As New StackPanel
myStackPanel.HorizontalAlignment = System.Windows.HorizontalAlignment.Left
myStackPanel.VerticalAlignment = System.Windows.VerticalAlignment.Top

Dim myTextBlock As New TextBlock
myTextBlock.TextWrapping = TextWrapping.Wrap
myTextBlock.Margin = New Thickness(0, 0, 0, 20)
myTextBlock.Text = "Scrolling is enabled when it is necessary. Resize the Window, making it larger and smaller."

Dim myRectangle As New Rectangle
myRectangle.Fill = Brushes.Red
myRectangle.Width = 500
myRectangle.Height = 500

'Add child elements to the parent StackPanel.
myStackPanel.Children.Add(myTextBlock)
myStackPanel.Children.Add(myRectangle)

'Add the StackPanel as the lone Child of the Border
myScrollViewer.Content = myStackPanel
Me.Content = myScrollViewer
<Page xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
   xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
   WindowTitle="ScrollViewer Sample">
 <ScrollViewer HorizontalScrollBarVisibility="Auto">
  <StackPanel VerticalAlignment="Top" HorizontalAlignment="Left">
   <TextBlock TextWrapping="Wrap" Margin="0,0,0,20">Scrolling is enabled when it is necessary. 
   Resize the window, making it larger and smaller.</TextBlock>
   <Rectangle Fill="Red" Width="500" Height="500"></Rectangle>
  </StackPanel>
 </ScrollViewer>
</Page>

Uwagi

To Wyliczenie służy do ustawiania HorizontalScrollBarVisibility VerticalScrollBarVisibility wartości właściwości i ScrollViewer kontrolki.Use this enumeration to set the HorizontalScrollBarVisibility and VerticalScrollBarVisibility property values of the ScrollViewer control.

Wartości elementu członkowskiego tego wyliczenia określają ScrollBar widoczność w danym kierunku.The member values of this enumeration specify ScrollBar visibility in a given direction. Te wartości elementów członkowskich określają również, czy odpowiedni ScrollViewer wymiar jest stosowany do jego zawartości.These member values also specify whether the corresponding ScrollViewer dimension is applied to its enclosed content.

Po zastosowaniu ViewportWidth lub ViewportHeight do ScrollViewer zawartości ustawiana jest wielkość okienka ekranu dla zawartości.When you apply the ViewportWidth or ViewportHeight to ScrollViewer content, you set the viewport size for the content.

Dotyczy

Zobacz też