SelectionChangedEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać SelectionChanged zdarzenie kierowane.Represents the method that will handle the SelectionChanged routed event.

public delegate void SelectionChangedEventHandler(System::Object ^ sender, SelectionChangedEventArgs ^ e);
public delegate void SelectionChangedEventHandler(object sender, SelectionChangedEventArgs e);
type SelectionChangedEventHandler = delegate of obj * SelectionChangedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub SelectionChangedEventHandler(sender As Object, e As SelectionChangedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Obiekt, do którego jest dołączona procedura obsługi zdarzeń.The object where the event handler is attached.

e
SelectionChangedEventArgs

Dane dotyczące zdarzenia.The event data.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też