SpellingError Klasa

Definicja

Reprezentuje błędny wyraz w kontrolce edycji (tj. TextBox lub RichTextBox ).Represents a misspelled word in an editing control (i.e. TextBox or RichTextBox).

public ref class SpellingError
public class SpellingError
type SpellingError = class
Public Class SpellingError
Dziedziczenie
SpellingError

Właściwości

Suggestions

Pobiera listę sugerowanych zamian pisowni dla błędnego wyrazu.Gets a list of suggested spelling replacements for the misspelled word.

Metody

Correct(String)

Zastępuje tekst błędu pisowni z określoną korekcją.Replaces the spelling error text with the specified correction.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IgnoreAll()

Powoduje, że formant zignoruje ten błąd i wszystkie duplikaty dla pozostałej części okresu istnienia formantu.Instructs the control to ignore this error and any duplicates for the remainder of the lifetime of the control.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy