TextChangedEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia TextChanged.Provides data for the TextChanged event.

public ref class TextChangedEventArgs : System::Windows::RoutedEventArgs
public class TextChangedEventArgs : System.Windows.RoutedEventArgs
type TextChangedEventArgs = class
  inherit RoutedEventArgs
Public Class TextChangedEventArgs
Inherits RoutedEventArgs
Dziedziczenie
TextChangedEventArgs

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, ile razy tekst w TextBox zmienić.The following example displays the number of times the text in a TextBox changes. Poniżej znajduje się kod XAML dla przykładu.Below is the XAML code for the example.

<Page xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"  
 x:Class="SDKSample.DetectChangedTextExample"
 Title="DetectChangedText">
 <StackPanel>
  <TextBox
   Name="tbCountingChanges"  
   TextChanged="textChangedEventHandler"
   TextWrapping="Wrap">
   Here is the initial text in the textbox. Each time the contents of this box is changed, a change counter will
   be incremented and displayed in the TextBox below. Note that the TextChanged event is called when the TextBox
   control is initially populated with text, so the changes counter starts of at 1.
  </TextBox>
  <TextBox Name="tbCounterText">0</TextBox>
  
 </StackPanel> 
</Page>

Poniżej znajduje się kod dla przykładu.Below is the code behind for the example.

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Documents;

namespace SDKSample
{
 
  public partial class DetectChangedTextExample : Page
  {

    // This is a counter for the number of times the TextChanged fires
    // for the tbCountingChanges TextBox.
    private int uiChanges = 0;

    // Event handler for TextChanged Event.
    private void textChangedEventHandler(object sender, TextChangedEventArgs args)
    {

      uiChanges++;
      if (tbCounterText != null)
      {
        tbCounterText.Text = uiChanges.ToString();
      }
    }
  }
}

Namespace SDKSample

  Partial Public Class DetectChangedTextExample
    Inherits Page

    ' This is a counter for the number of times the TextChanged fires
    ' for the tbCountingChanges TextBox.
    Private uiChanges As Integer = 0

    ' Event handler for TextChanged Event.
    Private Sub textChangedEventHandler(ByVal sender As Object,
                      ByVal args As TextChangedEventArgs)

      uiChanges += 1
      If tbCounterText IsNot Nothing Then
        tbCounterText.Text = uiChanges.ToString()
      End If

    End Sub
  End Class
End Namespace

Konstruktory

TextChangedEventArgs(RoutedEvent, UndoAction)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TextChangedEventArgs przy użyciu określonego identyfikatora zdarzenia i akcji Cofnij.Initializes a new instance of the TextChangedEventArgs class, using the specified event ID and undo action.

TextChangedEventArgs(RoutedEvent, UndoAction, ICollection<TextChange>)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TextChangedEventArgs przy użyciu określonego identyfikatora zdarzenia, akcji Cofnij i zmiany tekstu.Initializes a new instance of the TextChangedEventArgs class, using the specified event ID, undo action, and text changes.

Właściwości

Changes

Pobiera kolekcję obiektów, która zawiera informacje o zmianach, które wystąpiły.Gets a collection of objects that contains information about the changes that occurred.

Handled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą obecny stan obsługi zdarzeń dla zdarzenia kierowanego w trakcie podróży trasy.Gets or sets a value that indicates the present state of the event handling for a routed event as it travels the route.

(Odziedziczone po RoutedEventArgs)
OriginalSource

Pobiera oryginalne źródło raportowania określone przez czyste Testy trafień przed dowolnymi możliwymi dostosowaniami Source przez klasę nadrzędną.Gets the original reporting source as determined by pure hit testing, before any possible Source adjustment by a parent class.

(Odziedziczone po RoutedEventArgs)
RoutedEvent

Pobiera lub ustawia RoutedEvent skojarzona z tym wystąpieniem RoutedEventArgs.Gets or sets the RoutedEvent associated with this RoutedEventArgs instance.

(Odziedziczone po RoutedEventArgs)
Source

Pobiera lub ustawia odwołanie do obiektu, który wywołał zdarzenie.Gets or sets a reference to the object that raised the event.

(Odziedziczone po RoutedEventArgs)
UndoAction

Pobiera informacje o tym, jak stos cofania jest przyczyną lub wpływem tej zmiany tekstu.Gets how the undo stack is caused or affected by this text change.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
InvokeEventHandler(Delegate, Object)

Wykonuje odpowiednie rzutowanie typu w celu wywołania delegata TextChangedEventHandler bezpiecznego typu dla zdarzenia TextChanged.Performs the proper type casting to call the type-safe TextChangedEventHandler delegate for the TextChanged event.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnSetSource(Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, udostępnia punkt wejścia wywołania zwrotnego powiadomienia za każdym razem, gdy wartość właściwości Source wystąpienia ulega zmianie.When overridden in a derived class, provides a notification callback entry point whenever the value of the Source property of an instance changes.

(Odziedziczone po RoutedEventArgs)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy