Validation.AddErrorHandler(DependencyObject, EventHandler<ValidationErrorEventArgs>) Metoda

Definicja

Dodaje procedurę obsługi zdarzeń dla Error dołączonego zdarzenia do określonego obiektu.Adds an event handler for the Error attached event to the specified object.

public:
 static void AddErrorHandler(System::Windows::DependencyObject ^ element, EventHandler<System::Windows::Controls::ValidationErrorEventArgs ^> ^ handler);
public static void AddErrorHandler (System.Windows.DependencyObject element, EventHandler<System.Windows.Controls.ValidationErrorEventArgs> handler);
static member AddErrorHandler : System.Windows.DependencyObject * EventHandler<System.Windows.Controls.ValidationErrorEventArgs> -> unit
Public Shared Sub AddErrorHandler (element As DependencyObject, handler As EventHandler(Of ValidationErrorEventArgs))

Parametry

element
DependencyObject

UIElementObiekt lub ContentElement do dodania handler .The UIElement or ContentElement object to add handler to.

handler
EventHandler<ValidationErrorEventArgs>

Procedura obsługi do dodania.The handler to add.

Dotyczy