Validation.ClearInvalid(BindingExpressionBase) Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie ValidationError obiekty z określonego BindingExpressionBase obiektu.Removes all ValidationError objects from the specified BindingExpressionBase object.

public:
 static void ClearInvalid(System::Windows::Data::BindingExpressionBase ^ bindingExpression);
public static void ClearInvalid (System.Windows.Data.BindingExpressionBase bindingExpression);
static member ClearInvalid : System.Windows.Data.BindingExpressionBase -> unit
Public Shared Sub ClearInvalid (bindingExpression As BindingExpressionBase)

Parametry

bindingExpression
BindingExpressionBase

Obiekt, który ma zostać włączony.The object to turn valid.

Wyjątki

Jeśli bindingExpression jest null .If bindingExpression is null.

Uwagi

bindingExpressionObiekt mógł być nieprawidłowy z MarkInvalid wywołania lub wcześniej nie powiodła się walidacja.The bindingExpression object may have been invalid from a MarkInvalid call or a previously failed validation. Obiekt jest prawidłowy po wywołaniu.The object is valid after this call.

Dotyczy