Validation.ErrorTemplate Właściwość dołączona

Definicja

Pobiera lub ustawia ControlTemplate używany do generowania opinii o błędach walidacji w warstwie modułu definiowania układu.Gets or sets the ControlTemplate used to generate validation error feedback on the adorner layer.

see GetErrorTemplate, and SetErrorTemplate
see GetErrorTemplate, and SetErrorTemplate
see GetErrorTemplate, and SetErrorTemplate

Uwagi

Model powiązania danych WPF umożliwia skojarzenie ValidationRules z Binding obiektem.The WPF data binding model allows you to associate ValidationRules with your Binding object. Jeśli użytkownik wprowadzi nieprawidłową wartość, może być konieczne podanie pewnych informacji zwrotnych dotyczących błędu w interfejsie użytkownika aplikacji.If the user enters an invalid value, you may want to provide some feedback about the error on the application user interface (UI). Jednym ze sposobów zapewnienia takiej opinii jest ustawienie Validation .ErrorTemplateOne way to provide such feedback is to set the Validation.ErrorTemplate dołączono do niestandardowej właściwości ControlTemplate .attached property to a custom ControlTemplate.

Aby zapoznać się ze szczegółową omówieniem walidacji, zobacz sekcję walidacja danych w temacie Informacje o powiązaniu danych.For a detailed discussion of validation, see the Data Validation section of the Data Binding Overview.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field ErrorTemplateProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true IsNotDataBindable

Dotyczy

Zobacz też