Validation.HasError Właściwość dołączona

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy dowolne powiązanie dla elementu docelowego powiązania ma ValidationError .Gets a value that indicates whether any binding on the binding target element has a ValidationError.

see GetHasError
see GetHasError
see GetHasError

Uwagi

Aby uzyskać informacje o zachowaniu tej właściwości w MultiBinding scenariuszach, zobacz HasError .For information about the behavior of this property in MultiBinding scenarios, see HasError.

Aby zapoznać się ze szczegółową omówieniem walidacji, zobacz sekcję walidacja danych w temacie Informacje o powiązaniu danych.For a detailed discussion of validation, see the Data Validation section of the Data Binding Overview.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field HasErrorProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true IsNotDataBindable

Dotyczy

Zobacz też