Viewport3D.IAddChild.AddText(String) Metoda

Definicja

Ten element członkowski obsługuje Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastrukturę i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

 virtual void System.Windows.Markup.IAddChild.AddText(System::String ^ text) = System::Windows::Markup::IAddChild::AddText;
void IAddChild.AddText (string text);
abstract member System.Windows.Markup.IAddChild.AddText : string -> unit
override this.System.Windows.Markup.IAddChild.AddText : string -> unit
Sub AddText (text As String) Implements IAddChild.AddText

Parametry

text
String

Ciąg, który ma zostać dodany do obiektu.A string to add to the object.

Implementuje

Dotyczy