WebBrowser.CanGoForward Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy istnieje dokument do przechodzenia do przodu.Gets a value that indicates whether there is a document to navigate forward to.

public:
 property bool CanGoForward { bool get(); };
public bool CanGoForward { get; }
member this.CanGoForward : bool
Public ReadOnly Property CanGoForward As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

BooleanWartość wskazująca, czy istnieje dokument do przechodzenia do przodu.A Boolean value that indicates whether there is a document to navigate forward to.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak przechodzić do następnego HTMLHTML dokumentu przez wywołanie GoForward .The following example shows how to navigate forward to the next HTMLHTML document by calling GoForward. Przykład najpierw sprawdza, czy istnieją dokumenty, do których można przechodzić, sprawdzając CanGoForward .The example first checks that there are documents to navigate forward to by checking CanGoForward.

private void forwardButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
 // Navigate to the next HTML document, if there is one 
 if (this.webBrowser.CanGoForward) 
 { 
  this.webBrowser.GoForward(); 
 } 
} 

Dotyczy

Zobacz też