WebBrowser.Navigating Zdarzenie

Definicja

Występuje tuż przed nawigacją do dokumentu.Occurs just before navigation to a document.

public:
 event System::Windows::Navigation::NavigatingCancelEventHandler ^ Navigating;
public event System.Windows.Navigation.NavigatingCancelEventHandler Navigating;
member this.Navigating : System.Windows.Navigation.NavigatingCancelEventHandler 
Public Custom Event Navigating As NavigatingCancelEventHandler 
Public Event Navigating As NavigatingCancelEventHandler 

Typ zdarzenia

NavigatingCancelEventHandler

Uwagi

Przechodzenie do obsługi zdarzeń jest wynikiem wystąpienia NavigatingCancelEventArgs klasy.Navigating event handlers are passed an instance of the NavigatingCancelEventArgs class. Możesz anulować nawigację, ustawiając Cancel Właściwość NavigatingCancelEventArgs obiektu na true .You can cancel the navigation by setting the Cancel property of the NavigatingCancelEventArgs object to true.

To zdarzenie zostanie wyzwolone tylko dla nawigacji najwyższego poziomu.This event will only be fired for top-level navigations.

Dotyczy

Zobacz też