Binding.NotifyOnSourceUpdated Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zdarzenie ma zostać zgłoszone SourceUpdated po przeniesieniu wartości z celu powiązania do źródła powiązania.Gets or sets a value that indicates whether to raise the SourceUpdated event when a value is transferred from the binding target to the binding source.

public:
 property bool NotifyOnSourceUpdated { bool get(); void set(bool value); };
public bool NotifyOnSourceUpdated { get; set; }
member this.NotifyOnSourceUpdated : bool with get, set
Public Property NotifyOnSourceUpdated As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli SourceUpdated zdarzenie powinno być zgłaszane, gdy wartość źródła powiązania zostanie zaktualizowana; w przeciwnym razie false .true if the SourceUpdated event should be raised when the binding source value is updated; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Dotyczy

Zobacz też