BindingExpression.UpdateTarget Metoda

Definicja

Wymusza transfer danych ze źródłowej właściwości powiązania do właściwości target powiązania.Forces a data transfer from the binding source property to the binding target property.

public:
 override void UpdateTarget();
public override void UpdateTarget ();
override this.UpdateTarget : unit -> unit
Public Overrides Sub UpdateTarget ()

Wyjątki

Powiązanie zostało odłączone od celu.The binding has been detached from its target.

Uwagi

Ta metoda umożliwia wymuszenie transferu danych z właściwości source do właściwości target.This method enables you to force a data transfer from the source property to the target property. Jeśli obiekt źródłowy implementuje prawidłowy mechanizm powiadamiania o zmienionej właściwości, taki jak INotifyPropertyChanged , aktualizacje docelowe są wykonywane automatycznie.If your source object implements a proper property-changed notification mechanism such as INotifyPropertyChanged, target updates happen automatically. Istnieje jednak możliwość użycia tej metody, aby jawnie zaktualizować Właściwość docelową w przypadkach, gdy obiekt źródłowy nie udostępnia odpowiednich powiadomień o zmianach właściwości.However, you have the option to use this method to update the target property explicitly in cases where your source object does not provide the proper property-changed notifications. Tej metody można również użyć, jeśli aplikacja musi okresowo aktualizować właściwości docelowe.You can also use this method if your application needs to update the target properties periodically.

Dotyczy

Zobacz też