BindingExpressionBase.Status Właściwość

Definicja

Pobiera stan wyrażenia powiązania.Gets the status of the binding expression.

public:
 property System::Windows::Data::BindingStatus Status { System::Windows::Data::BindingStatus get(); };
public System.Windows.Data.BindingStatus Status { get; }
member this.Status : System.Windows.Data.BindingStatus
Public ReadOnly Property Status As BindingStatus

Wartość właściwości

BindingStatus

BindingStatusWartość opisująca stan wyrażenia powiązania.A BindingStatus value that describes the status of the binding expression.

Dotyczy