BindingExpressionBase.IWeakEventListener.ReceiveWeakEvent(Type, Object, EventArgs) Metoda

Definicja

Ten element członkowski obsługuje infrastrukturę Windows Presentation Foundation (WPF) i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

 virtual bool System.Windows.IWeakEventListener.ReceiveWeakEvent(Type ^ managerType, System::Object ^ sender, EventArgs ^ e) = System::Windows::IWeakEventListener::ReceiveWeakEvent;
bool IWeakEventListener.ReceiveWeakEvent (Type managerType, object sender, EventArgs e);
abstract member System.Windows.IWeakEventListener.ReceiveWeakEvent : Type * obj * EventArgs -> bool
override this.System.Windows.IWeakEventListener.ReceiveWeakEvent : Type * obj * EventArgs -> bool
Function ReceiveWeakEvent (managerType As Type, sender As Object, e As EventArgs) As Boolean Implements IWeakEventListener.ReceiveWeakEvent

Parametry

managerType
Type

Typ WeakEventManager wywołania tej metody.The type of the WeakEventManager calling this method. To rozpoznaje tylko obiekty kierownika typu CollectionChangedEventManager .This only recognizes manager objects of type CollectionChangedEventManager.

sender
Object

Obiekt, który pochodzi ze zdarzenia.Object that originated the event.

e
EventArgs

Dane zdarzenia.Event data.

Zwraca

Boolean

true Jeśli odbiornik obsłużył zdarzenie; w przeciwnym razie false .true if the listener handled the event; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy