BindingExpressionBase.TargetProperty Właściwość

Definicja

Pobiera właściwość target obiektu Binding tego wyrażenia powiązania.Gets the binding target property of this binding expression.

public:
 property System::Windows::DependencyProperty ^ TargetProperty { System::Windows::DependencyProperty ^ get(); };
public System.Windows.DependencyProperty TargetProperty { get; }
member this.TargetProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public ReadOnly Property TargetProperty As DependencyProperty

Wartość właściwości

DependencyProperty

Właściwość Target powiązania tego wyrażenia powiązania.The binding target property of this binding expression.

Dotyczy