BindingExpressionBase.UpdateSource Metoda

Definicja

Wysyła bieżącą wartość docelową powiązania do źródła powiązania w programie TwoWay lub OneWayToSource .Sends the current binding target value to the binding source in TwoWay or OneWayToSource bindings.

public:
 virtual void UpdateSource();
public virtual void UpdateSource ();
abstract member UpdateSource : unit -> unit
override this.UpdateSource : unit -> unit
Public Overridable Sub UpdateSource ()

Uwagi

Nie istnieje domyślna implementacja klasy bazowej.There is no default implementation on the base class.

Dotyczy

Zobacz też