BindingGroup.BindingExpressions Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję BindingExpression obiektów, które zawierają informacje dla każdego powiązania BindingGroupw.Gets a collection of BindingExpression objects that contains information for each Binding in the BindingGroup.

public:
 property System::Collections::ObjectModel::Collection<System::Windows::Data::BindingExpressionBase ^> ^ BindingExpressions { System::Collections::ObjectModel::Collection<System::Windows::Data::BindingExpressionBase ^> ^ get(); };
public System.Collections.ObjectModel.Collection<System.Windows.Data.BindingExpressionBase> BindingExpressions { get; }
member this.BindingExpressions : System.Collections.ObjectModel.Collection<System.Windows.Data.BindingExpressionBase>
Public ReadOnly Property BindingExpressions As Collection(Of BindingExpressionBase)

Wartość właściwości

Kolekcja BindingExpression obiektów, która zawiera informacje dla każdego powiązania BindingGroupw.A collection of BindingExpression objects that contains information for each binding in the BindingGroup.

Uwagi

A BindingExpression należy do a BindingGroup w przypadku wystąpienia jednego z następujących przypadków:A BindingExpression belongs to a BindingGroup if one of the following cases occurs:

Dotyczy