BindingListCollectionView.CanCustomFilter Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy widok obsługuje filtrowanie niestandardowe.Gets a value that indicates whether the view supports custom filtering.

public:
 property bool CanCustomFilter { bool get(); };
public bool CanCustomFilter { get; }
member this.CanCustomFilter : bool
Public ReadOnly Property CanCustomFilter As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

trueJeśli widok obsługuje filtrowanie niestandardowe; w przeciwnym razie false .true if the view supports custom filtering; otherwise, false.

Uwagi

Użyj tej właściwości, aby sprawdzić, czy widok obsługuje filtrowanie niestandardowe przed przypisaniem ciągu filtru do CustomFilter .Use this property to test whether the view supports custom filtering before assigning a filter string to CustomFilter.

Dotyczy

Zobacz też