CollectionSynchronizationCallback Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która synchronizuje kolekcję w celu uzyskania dostępu do wielu wątków.Represent the method that synchronizes a collection for cross-thread access.

public delegate void CollectionSynchronizationCallback(IEnumerable ^ collection, System::Object ^ context, Action ^ accessMethod, bool writeAccess);
public delegate void CollectionSynchronizationCallback(IEnumerable collection, object context, Action accessMethod, bool writeAccess);
type CollectionSynchronizationCallback = delegate of IEnumerable * obj * Action * bool -> unit
Public Delegate Sub CollectionSynchronizationCallback(collection As IEnumerable, context As Object, accessMethod As Action, writeAccess As Boolean)

Parametry

collection
IEnumerable

Kolekcja do uzyskiwania dostępu do wątku innego niż ten, który go utworzył.The collection to access on a thread other than the one that created it.

context
Object

Obiekt służący do synchronizowania kolekcji.An object used to synchronize the collection.

accessMethod
Action

Delegat do metody, która wykonuje operację w kolekcji.A delegate to the method that performs the operation on the collection.

writeAccess
Boolean

trueaccessMethodw przypadku zapisu do kolekcji; w przeciwnym razie false .true if accessMethod writes to the collection; otherwise, false.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy