CompositeCollection.Add(Object) Metoda

Definicja

Dodaje określony element do tej kolekcji.Adds the specified item to this collection.

public:
 virtual int Add(System::Object ^ newItem);
public int Add (object newItem);
abstract member Add : obj -> int
override this.Add : obj -> int
Public Function Add (newItem As Object) As Integer

Parametry

newItem
Object

Nowy element do dodania do kolekcji.New item to add to the collection.

Zwraca

Int32

Indeks (liczony od zera), do którego dodano nowy element.Zero-based index where the new item is added.

Implementuje

Dotyczy