CompositeCollection.ICollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Ten element członkowski obsługuje infrastrukturę Windows Presentation Foundation (WPF) i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
member this.System.Collections.ICollection.IsSynchronized : bool
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Wartość właściwości

Boolean

ma wartość true, jeśli dostęp do programu ICollection jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo); w przeciwnym razie, FAŁSZ.true if access to the ICollection is synchronized (thread safe); otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy