CompositeCollection.ICollectionViewFactory.CreateView Metoda

Definicja

Ten element członkowski obsługuje infrastrukturę Windows Presentation Foundation (WPF) i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

 virtual System::ComponentModel::ICollectionView ^ System.ComponentModel.ICollectionViewFactory.CreateView() = System::ComponentModel::ICollectionViewFactory::CreateView;
System.ComponentModel.ICollectionView ICollectionViewFactory.CreateView ();
abstract member System.ComponentModel.ICollectionViewFactory.CreateView : unit -> System.ComponentModel.ICollectionView
override this.System.ComponentModel.ICollectionViewFactory.CreateView : unit -> System.ComponentModel.ICollectionView
Function CreateView () As ICollectionView Implements ICollectionViewFactory.CreateView

Zwraca

ICollectionView

Utworzony widok.The view created.

Implementuje

Dotyczy