GroupDescriptionSelectorCallback Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która jest używana w celu zapewnienia logiki niestandardowej do wybrania na GroupDescription podstawie grupy nadrzędnej i jej poziomu.Represents a method that is used to provide custom logic to select the GroupDescription based on the parent group and its level.

public delegate System::ComponentModel::GroupDescription ^ GroupDescriptionSelectorCallback(CollectionViewGroup ^ group, int level);
public delegate System.ComponentModel.GroupDescription GroupDescriptionSelectorCallback(CollectionViewGroup group, int level);
type GroupDescriptionSelectorCallback = delegate of CollectionViewGroup * int -> GroupDescription
Public Delegate Function GroupDescriptionSelectorCallback(group As CollectionViewGroup, level As Integer) As GroupDescription 

Parametry

group
CollectionViewGroup

Grupa nadrzędna.The parent group.

level
Int32

Poziom group .The level of group.

Wartość zwracana

GroupDescription

GroupDescriptionWybrany na podstawie grupy nadrzędnej i jej poziomu.The GroupDescription chosen based on the parent group and its level.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy