IMultiValueConverter Interfejs

Definicja

Zapewnia sposób zastosowania logiki niestandardowej w MultiBinding .Provides a way to apply custom logic in a MultiBinding.

public interface class IMultiValueConverter
public interface IMultiValueConverter
type IMultiValueConverter = interface
Public Interface IMultiValueConverter
Pochodne

Uwagi

Aby skojarzyć konwerter z MultiBinding , Utwórz klasę, która implementuje IMultiValueConverter interfejs, a następnie Zaimplementuj Convert ConvertBack metody i.To associate a converter with a MultiBinding, create a class that implements the IMultiValueConverter interface, and then implement the Convert and ConvertBack methods.

Poszczególne powiązania w kolekcji mogą mieć własne konwertery wartości.Individual bindings in the collection can have their own value converters. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IValueConverter.For more information, see IValueConverter.

Metody

Convert(Object[], Type, Object, CultureInfo)

Konwertuje wartości źródłowe na wartość elementu docelowego powiązania.Converts source values to a value for the binding target. Aparat powiązań danych wywołuje tę metodę, gdy propaguje wartości ze powiązań źródłowych do docelowego powiązania.The data binding engine calls this method when it propagates the values from source bindings to the binding target.

ConvertBack(Object, Type[], Object, CultureInfo)

Konwertuje wartość docelową powiązania na źródłowe wartości powiązania.Converts a binding target value to the source binding values.

Dotyczy