PriorityBindingExpression.HasValidationError Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy powiązanie nadrzędne ma regułę walidacji zakończonej niepowodzeniem.Gets a value that indicates whether the parent binding has a failed validation rule.

public:
 virtual property bool HasValidationError { bool get(); };
public override bool HasValidationError { get; }
member this.HasValidationError : bool
Public Overrides ReadOnly Property HasValidationError As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli powiązanie nadrzędne ma regułę walidacji zakończonej niepowodzeniem; w przeciwnym razie false .true if the parent binding has a failed validation rule; otherwise, false.

Dotyczy