DependencyObject.GetHashCode Metoda

Definicja

Pobiera kod skrótu dla tego elementu DependencyObject .Gets a hash code for this DependencyObject.

public:
 override int GetHashCode();
public override sealed int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides NotOverridable Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Int32

Podpisany 32-bitowy kod skrótu liczby całkowitej.A signed 32-bit integer hash code.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

DependencyObject przesłania, a następnie plombuje dwie Object metody: Equals(Object) i GetHashCode() . DependencyObject overrides and then seals two Object methods: Equals(Object) and GetHashCode(). Przesłonięcia wywołują Object implementacje, co skutkuje zachowaniem równości obiektów.The overrides call the Object implementations, resulting in an object equality behavior. Celem tych zamierzonych zastąpień jest uniemożliwienie klasom pochodnym próby zdefiniowania równości wartości dla DependencyObject .The purpose of these deliberate overrides is to prevent derived classes from trying to define a value equality for a DependencyObject. Wartości równe dla DependencyObject nigdy nie będą dokładne, ponieważ wartości właściwości innate zmieniają możliwości DependencyObject i właściwości zależności.Value equalities for DependencyObject will never be accurate because of the innate property value-changing capabilities of a DependencyObject and its dependency properties. Obejmuje to podstawowe funkcje WPF, takie jak powiązanie danych i system właściwości WPF.This includes fundamental WPF features such as data binding and the WPF property system.

Dotyczy