DependencyObject.ShouldSerializeProperty(DependencyProperty) Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy procesy serializacji powinny serializować wartość dla podanej właściwości zależności.Returns a value that indicates whether serialization processes should serialize the value for the provided dependency property.

protected public:
 virtual bool ShouldSerializeProperty(System::Windows::DependencyProperty ^ dp);
protected internal virtual bool ShouldSerializeProperty (System.Windows.DependencyProperty dp);
abstract member ShouldSerializeProperty : System.Windows.DependencyProperty -> bool
override this.ShouldSerializeProperty : System.Windows.DependencyProperty -> bool
Protected Friend Overridable Function ShouldSerializeProperty (dp As DependencyProperty) As Boolean

Parametry

dp
DependencyProperty

Identyfikator właściwości zależności, która powinna być serializowana.The identifier for the dependency property that should be serialized.

Zwraca

Boolean

true Jeśli podana właściwość zależności powinna mieć wartość Serializacja wartości. w przeciwnym razie false .true if the dependency property that is supplied should be value-serialized; otherwise, false.

Uwagi

Domyślna implementacja zwraca true wszystkie przypadki, w których właściwość dependency ma wartość lokalną dla elementu DependencyObject .The default implementation returns true for all cases in which a dependency property had a local value established on the DependencyObject.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Zastąpienia tej metody mogą w różny sposób obsługiwać określone właściwości zależności.Overrides for this method might handle specific dependency properties differently.

Dotyczy