FlowDocument.ContentStart Właściwość

Definicja

Pobiera TextPointer, który reprezentuje początek zawartości w FlowDocument.Gets a TextPointer that represents the start of content within a FlowDocument.

public:
 property System::Windows::Documents::TextPointer ^ ContentStart { System::Windows::Documents::TextPointer ^ get(); };
public System.Windows.Documents.TextPointer ContentStart { get; }
member this.ContentStart : System.Windows.Documents.TextPointer
Public ReadOnly Property ContentStart As TextPointer

Wartość właściwości

TextPointerContext reprezentujący początek zawartości w FlowDocument.A TextPointerContext representing the start of the contents in the FlowDocument.

Przykłady

Poniższy przykład używa właściwości ContentStart, aby wstawić zawartość na początku FlowDocument.The following example uses the ContentStart property to insert content at the beginning of a FlowDocument.

// Create a new, empty FlowDocument.
FlowDocument flowDoc = new FlowDocument();

// Insert an initial paragraph at the beginning of the empty FlowDocument.
flowDoc.Blocks.Add(new Paragraph(new Run(
  "Since the new FlowDocument is empty at this point, this will be the initial content " +
  "in the FlowDocument."
)));
// Insert a line-break at the beginnign of the document, before the previously inserted paragraph.
flowDoc.Blocks.InsertBefore(flowDoc.Blocks.FirstBlock, new Paragraph(new LineBreak()));
// Insert another paragraph at the beginning of the document.
flowDoc.Blocks.InsertBefore(flowDoc.Blocks.FirstBlock, new Paragraph(new Run(
  "This paragraph will be inserted before the previously added paragraph, replacing the previously" +
  "added paragraph as the first paragraph in the document."
)));
  ' Create a new, empty FlowDocument.
Dim flowDocStart As New FlowDocument()

  ' Insert an initial paragraph at the beginning of the empty FlowDocument.
flowDocStart.Blocks.Add(New Paragraph(New Run("Since the new FlowDocument is empty at this point, this will be the initial content " & "in the FlowDocument.")))
  ' Insert a line-break at the beginnign of the document, before the previously inserted paragraph.
flowDocStart.Blocks.InsertBefore(flowDocStart.Blocks.FirstBlock, New Paragraph(New LineBreak()))
  ' Insert another paragraph at the beginning of the document.
flowDocStart.Blocks.InsertBefore(flowDocStart.Blocks.FirstBlock, New Paragraph(New Run("This paragraph will be inserted before the previously added paragraph, replacing the previously" & "added paragraph as the first paragraph in the document.")))

Uwagi

Właściwość ContentStart jest często używana do wstawiania zawartości na początku FlowDocument.The ContentStart property is often used to insert content to the beginning of a FlowDocument.

TextPointer zwracana przez tę właściwość zawsze ma LogicalDirection ustawioną na LogicalDirection.Backward.The TextPointer returned by this property always has its LogicalDirection set to LogicalDirection.Backward.

Dotyczy

Zobacz też