FlowDocument.MinPageHeight Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia minimalną wysokość stron w FlowDocument.Gets or sets the minimum height for pages in a FlowDocument.

public:
 property double MinPageHeight { double get(); void set(double value); };
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.LengthConverter))]
public double MinPageHeight { get; set; }
member this.MinPageHeight : double with get, set
Public Property MinPageHeight As Double

Wartość właściwości

Minimalna wysokość w pikselach niezależnych od urządzenia dla stron w FlowDocument.The minimum height, in device independent pixels, for pages in the FlowDocument. Wartość domyślna to 0,0.The default is 0.0.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak ustawić atrybut MinPageHeight elementu FlowDocument.The following example shows how to set the MinPageHeight attribute of a FlowDocument element.

<FlowDocumentReader>
 <FlowDocument
  PageHeight="Auto"
  PageWidth="Auto"
  MinPageHeight="3in"
  MinPageWidth="5in"
  MaxPageHeight="6in"
  MaxPageWidth="10in"
 >
  <Paragraph Background="BlanchedAlmond">
   This uses automatic page sizing with minimum page size of 3 by 5 inches,
   and a maximum page size of 6 by 10 inches.
  </Paragraph>
 </FlowDocument>
</FlowDocumentReader>

Poniższy przykład pokazuje, jak ustawić właściwość MinPageHeight programowo.The following example shows how to set the MinPageHeight property programmatically.

FlowDocument flowDoc = new FlowDocument(new Paragraph(new Run("A bit of text content...")));
// Set PageHeight and PageWidth to "Auto".
flowDoc.PageHeight = Double.NaN;
flowDoc.PageWidth = Double.NaN;
// Specify minimum page sizes.
flowDoc.MinPageWidth = 680.0;
flowDoc.MinPageHeight = 480.0;
//Specify maximum page sizes.
flowDoc.MaxPageWidth = 1024.0;
flowDoc.MaxPageHeight = 768.0;
Dim flowDoc As New FlowDocument(New Paragraph(New Run("A bit of text content...")))
' Set PageHeight and PageWidth to "Auto".
flowDoc.PageHeight = Double.NaN
flowDoc.PageWidth = Double.NaN
' Specify minimum page sizes.
flowDoc.MinPageWidth = 680.0
flowDoc.MinPageHeight = 480.0
'Specify maximum page sizes.
flowDoc.MaxPageWidth = 1024.0
flowDoc.MaxPageHeight = 768.0

Uwagi

Jeśli jest wyświetlany w elemencie Continuum, właściwość MinPageHeight ma pierwszeństwo przed właściwością MaxPageHeight, która z kolei ma pierwszeństwo przed właściwością PageHeight.If viewed on a continuum, the MinPageHeight property takes precedence over the MaxPageHeight property, which in turn takes precedence over the PageHeight property. Jeśli wszystkie trzy właściwości są ustawione na danej stronie, jest to kolejność, w której są oceniane właściwości.If all three properties are set on a given page, this is the order in which the properties are evaluated.

Ta właściwość nie ma znaczenia, gdy PageHeight jest ustawiona na Double.NaN (Auto).This property has no effect when PageHeight is set to Double.NaN (auto).

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object MinPageHeight="double"/> 
- or - 
<object MinPageHeight="qualifiedDouble"/> 

Wartości XAMLXAML Values

doubledouble
Double

Reprezentacja ciągu wartości Double równej lub większej niż 0,0, ale mniejszej niż Double.PositiveInfinity.String representation of a Double value equal to or greater than 0.0 but smaller than Double.PositiveInfinity. Niekwalifikowana wartość jest mierzona w pikselach niezależnych od urządzenia.An unqualified value is measured in device independent pixels. Ciągi nie muszą jawnie zawierać punktów dziesiętnych.Strings need not explicitly include decimal points.

qualifiedDoublequalifiedDouble
Wartość Podwójna , jak opisano powyżej, a po niej jeden z następujących specyfikatorów jednostki: px, in, cm``pt.A double value as described above, followed by one of the following unit specifiers: px, in, cm, pt.

px (wartość domyślna) jest jednostki miary niezależne od urządzenia (1/96 cala na jednostkę)device-independent units (1/96th inch per unit)px (default) is jednostki miary niezależne od urządzenia (1/96 cala na jednostkę)device-independent units (1/96th inch per unit)

in to cale; 1IN = = 96pxin is inches; 1in==96px

cm to centymetry; 1cm = = (96/2.54) pxcm is centimeters; 1cm==(96/2.54) px

pt to punkty; 1 pkt = = (96/72) pxpt is points; 1pt==(96/72) px

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field MinPageHeightProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true AffectsMeasure

Dotyczy