FlowDocument.PageHeightProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności PageHeight.Identifies the PageHeight dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ PageHeightProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty PageHeightProperty;
 staticval mutable PageHeightProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly PageHeightProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy