FlowDocument.SetDpi(DpiScale) Metoda

Definicja

Ustawia wartość DPI dla FlowDocument, powodując, że zostanie ona przemierzona i przerenderowana.Sets the DPI for the FlowDocument, causing it to be remeasured and rerendered.

public:
 void SetDpi(System::Windows::DpiScale dpiInfo);
public void SetDpi (System.Windows.DpiScale dpiInfo);
member this.SetDpi : System.Windows.DpiScale -> unit
Public Sub SetDpi (dpiInfo As DpiScale)

Parametry

dpiInfo
DpiScale

Ustawienie DPI, z którego jest renderowany Visual lub UIElement.The DPI setting, from which a Visual or UIElement is rendered.

Uwagi

Należy używać w scenariuszach na monitor DPI.Should be used in Per Monitor DPI scenarios.

Dotyczy