FlowDocument.IAddChild.AddChild(Object) Metoda

Definicja

Dodaje obiekt podrzędny.Adds a child object.

 virtual void System.Windows.Markup.IAddChild.AddChild(System::Object ^ value) = System::Windows::Markup::IAddChild::AddChild;
void IAddChild.AddChild (object value);
abstract member System.Windows.Markup.IAddChild.AddChild : obj -> unit
override this.System.Windows.Markup.IAddChild.AddChild : obj -> unit
Sub AddChild (value As Object) Implements IAddChild.AddChild

Parametry

value
Object

Obiekt podrzędny do dodania.The child object to add.

Implementuje

Dotyczy