FlowDocument.IAddChild.AddText(String) Metoda

Definicja

Dodaje zawartość tekstową węzła do obiektu.Adds the text content of a node to the object.

 virtual void System.Windows.Markup.IAddChild.AddText(System::String ^ text) = System::Windows::Markup::IAddChild::AddText;
void IAddChild.AddText (string text);
abstract member System.Windows.Markup.IAddChild.AddText : string -> unit
override this.System.Windows.Markup.IAddChild.AddText : string -> unit
Sub AddText (text As String) Implements IAddChild.AddText

Parametry

text
String

Tekst, który ma zostać dodany do obiektu.The text to add to the object.

Implementuje

Dotyczy