InlineCollection.FirstInline Właściwość

Definicja

Pobiera pierwszy Inline element w tym InlineCollectionwystąpieniu.Gets the first Inline element within this instance of InlineCollection.

public:
 property System::Windows::Documents::Inline ^ FirstInline { System::Windows::Documents::Inline ^ get(); };
public System.Windows.Documents.Inline FirstInline { get; }
member this.FirstInline : System.Windows.Documents.Inline
Public ReadOnly Property FirstInline As Inline

Wartość właściwości

Pierwszy Inline element w tym InlineCollectionwystąpieniu.The first Inline element within this instance of InlineCollection.

Dotyczy