TableCellCollection.Insert(Int32, TableCell) Metoda

Definicja

Wstawia określony element w kolekcji w określonej pozycji indeksu.Inserts a specified item in the collection at a specified index position.

public:
 virtual void Insert(int index, System::Windows::Documents::TableCell ^ item);
public void Insert (int index, System.Windows.Documents.TableCell item);
abstract member Insert : int * System.Windows.Documents.TableCell -> unit
override this.Insert : int * System.Windows.Documents.TableCell -> unit
Public Sub Insert (index As Integer, item As TableCell)

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) określający położenie w kolekcji, do której ma zostać wstawiony item .A zero-based index that specifies the position in the collection at which to insert item.

item
TableCell

Element, który ma zostać wstawiony do kolekcji.An item to insert into the collection.

Implementuje

Wyjątki

Uruchamiany, gdy index wartość jest mniejsza niż 0.Raised when index is less than 0.

Uruchamiany, gdy item ma wartość null.Raised when item is null.

Uwagi

Jeśli jest Count równe Capacity dla tej kolekcji, pojemność kolekcji jest zwiększana automatycznie przed wstawieniem nowego elementu.If Count equals Capacity for this collection, the collection capacity is increased automatically before the new item is inserted. Ustaw index równe wartości, Count Aby dołączyć do kolekcji nowy element kolekcji.Set index equal to the value of Count to append a new collection item to the collection.

Indeksy dla istniejących elementów kolekcji można dostosować w celu uwzględnienia nowo wstawionego elementu kolekcji.Indices for existing collection items might be adjusted to accommodate the newly inserted collection item.

Dotyczy