TableCellCollection.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia element kolekcji o określonym indeksie.Gets or sets the collection item at a specified index. To jest indeksowana właściwość.This is an indexed property.

public:
 property System::Windows::Documents::TableCell ^ default[int] { System::Windows::Documents::TableCell ^ get(int index); void set(int index, System::Windows::Documents::TableCell ^ value); };
public System.Windows.Documents.TableCell this[int index] { get; set; }
member this.Item(int) : System.Windows.Documents.TableCell with get, set
Default Public Property Item(index As Integer) As TableCell

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) określający pozycję elementu kolekcji.A zero-based index that specifies the position of the collection item.

Wartość właściwości

TableCell

Element kolekcji o określonym indeksie.The collection item at the specified index.

Implementuje

Wyjątki

Wywoływane, gdy wartość index jest mniejsza od zera lub gdy index jest większa lub równa Count .Raised when index is less than zero, or when index is greater than or equal to Count.

Uwagi

Jest to indeksowana właściwość, która obsługuje standardową składnię indeksowania (podobną do tej, która jest używana do uzyskiwania dostępu do określonej komórki w tablicy).This is an indexed property that supports standard indexing syntax (similar to that used to access a particular cell in an array).

Dotyczy