TableCellCollection.Remove(TableCell) Metoda

Definicja

Usuwa określony element z kolekcji.Removes a specified item from the collection.

public:
 virtual bool Remove(System::Windows::Documents::TableCell ^ item);
public bool Remove (System.Windows.Documents.TableCell item);
abstract member Remove : System.Windows.Documents.TableCell -> bool
override this.Remove : System.Windows.Documents.TableCell -> bool
Public Function Remove (item As TableCell) As Boolean

Parametry

item
TableCell

Element do usunięcia z kolekcji.An item to remove from the collection.

Zwraca

Boolean

true Jeśli określony element został znaleziony i usunięty; w przeciwnym razie false .true if the specified item was found and removed; otherwise, false.

Implementuje

Wyjątki

Wywoływane item , jeśli nie występuje w kolekcji.Raised if item is not present in the collection.

Uruchamiany, gdy item ma wartość null.Raised when item is null.

Uwagi

Indeksy dla pozostałych elementów kolekcji można dostosować w celu odzwierciedlenia usuniętego elementu kolekcji.Indices for remaining collection items might be adjusted to reflect the removed collection item.

Dotyczy

Zobacz też