TableCellCollection.RemoveAt(Int32) Metoda

Definicja

Usuwa element określony przez indeks z kolekcji.Removes an item, specified by index, from the collection.

public:
 virtual void RemoveAt(int index);
public void RemoveAt (int index);
abstract member RemoveAt : int -> unit
override this.RemoveAt : int -> unit
Public Sub RemoveAt (index As Integer)

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) określający element kolekcji do usunięcia.A zero-based index that specifies the collection item to remove.

Implementuje

Wyjątki

Wywoływane, gdy wartość index jest mniejsza od zera lub gdy index jest większa lub równa Count .Raised when index is less than zero, or when index is greater than or equal to Count.

Uwagi

Indeksy dla pozostałych elementów kolekcji można dostosować w celu odzwierciedlenia usuniętego elementu kolekcji.Indices for remaining collection items might be adjusted to reflect the removed collection item.

Dotyczy

Zobacz też