TableCellCollection.RemoveRange(Int32, Int32) Metoda

Definicja

Usuwa z kolekcji zakres elementów określony przez początkowy indeks i liczbę.Removes a range of items, specified by beginning index and count, from the collection.

public:
 void RemoveRange(int index, int count);
public void RemoveRange (int index, int count);
member this.RemoveRange : int * int -> unit
Public Sub RemoveRange (index As Integer, count As Integer)

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) wskazujący początek zakresu elementów do usunięcia.A zero-based index that indicates the beginning of a range of items to remove.

count
Int32

Liczba elementów do usunięcia, rozpoczynając od pozycji określonej przez index .The number of items to remove, beginning from the position specified by index.

Wyjątki

Występuje index , gdy lub count jest mniejsza od zera, lub gdy index jest większe lub równe Count .Raised when index or count is less than zero, or when index is greater than or equal to Count.

Uruchamiany index , gdy i count nie należy określać prawidłowego zakresu w tej kolekcji.Raised when index and count do not specify a valid range in this collection.

Uwagi

Indeksy dla pozostałych elementów kolekcji można dostosować w celu odzwierciedlenia usuniętych elementów kolekcji.Indices for remaining collection items might be adjusted to reflect the removed collection items.

Dotyczy

Zobacz też