TextElement.LogicalChildren Właściwość

Definicja

Pobiera moduł wyliczający, który może wykonywać iterację logicznych elementów podrzędnych elementu.Gets an enumerator that can iterate the logical children of the element.

protected public:
 virtual property System::Collections::IEnumerator ^ LogicalChildren { System::Collections::IEnumerator ^ get(); };
protected internal override System.Collections.IEnumerator LogicalChildren { get; }
member this.LogicalChildren : System.Collections.IEnumerator
Protected Friend Overrides ReadOnly Property LogicalChildren As IEnumerator

Wartość właściwości

Moduł wyliczający dla logicznych elementów podrzędnych.An enumerator for the logical children.

Dotyczy