TextElementCollection<TextElementType>.CopyTo(TextElementType[], Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje zawartość kolekcji i wstawia je do określonej tablicy, zaczynając od określonej pozycji indeksu w tablicy.Copies the contents of the collection and inserts them into a specified array starting at a specified index position in the array.

public:
 virtual void CopyTo(cli::array <TextElementType> ^ array, int arrayIndex);
public void CopyTo (TextElementType[] array, int arrayIndex);
abstract member CopyTo : 'extElementType[] * int -> unit
override this.CopyTo : 'extElementType[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As TextElementType(), arrayIndex As Integer)

Parametry

array
TextElementType[]

Tablica Jednowymiarowa, do której zostanie skopiowana zawartość kolekcji.A one-dimensional array to which the collection contents will be copied. Ta tablica musi używać indeksowania z użyciem zera.This array must use zero-based indexing.

arrayIndex
Int32

Indeks (liczony od zera) array określający położenie, w którym ma zostać rozpoczęte Wstawianie skopiowanych obiektów kolekcji.A zero-based index in array specifying the position at which to begin inserting the copied collection objects.

Wyjątki

Wywoływane, gdy Tablica zawiera elementy, które nie są zgodne z TextElementtypem lub jeśli arrayIndex określa pozycję, która wykracza poza granice tablicy.Raised when array includes items that are not compatible with the type TextElement, or if arrayIndex specifies a position that falls outside of the bounds of array.

Uruchamiany, gdy Tablica ma wartość null.Raised when array is null.

Uruchamiany, gdy wartość arrayIndex jest mniejsza od 0.Raised when arrayIndex is less than 0.

Dotyczy