TextElementCollection<TextElementType>.InsertAfter(TextElementType, TextElementType) Metoda

Definicja

Wstawia określony element w kolekcji po określonym elemencie kolekcji.Inserts a specified item in the collection after a specified collection item.

public:
 void InsertAfter(TextElementType previousSibling, TextElementType newItem);
public void InsertAfter (TextElementType previousSibling, TextElementType newItem);
member this.InsertAfter : 'extElementType * 'extElementType -> unit
Public Sub InsertAfter (previousSibling As TextElementType, newItem As TextElementType)

Parametry

previousSibling
TextElementType

Element w kolekcji, po którym zostanie wstawiony nowy element.An item in the collection after which the new item will be inserted.

newItem
TextElementType

Element, który ma zostać wstawiony do kolekcji.An item to insert into the collection.

Wyjątki

Uruchamiany, gdy newItem już należy do kolekcji.Raised when newItem already belongs to a collection.

Uruchamiany, gdy previousSibling lub newItem ma wartość null.Raised when previousSibling or newItem is null.

Uruchamiany, gdy previousSibling nie należy do tej kolekcji.Raised when previousSibling does not belong to this collection.

Dotyczy